dimarts, 5 de setembre de 2017


S ilencis
I ntims,
L làgrimes
E clipsant
N its,
C alfreds
I nabastables,
S ilencis

          abans de la

T empesta,
E scoltaràs
M ots
P erduts
E sculpint
S ecrets
T raficant
A mor

           per un

P aís,
A fany
I rrenunciable,
S otmès

           cercant la

L libertat,
L 'home
I ncondicional i
B rau
E spera
R etrobar-la
T ossut i
A ssaborir-la
T riomfal