dilluns, 4 de setembre de 2017


L libertat

L 'home

I ncondicional i

B rau

E spera

R etrobar-la i

T ossut,

A ssaborir-la

T riomfal